Cal é o teu caso?

 
Estudei bacharelato
Fixen un ciclo superior de FP
Proba acceso>25 - 45 anos
acceso bacharelato
acceso FP
acceso Maiores
Teño estudos estranxeiros
Teño un titulo universitario
Veño de outra universidade
acceso estranxeiros
acceso universitario
acceso otras universidades

 

Bacharelato

Os estudantes de Bacharelato ou equivalente, que superaran a proba de acceso á universidade, a selectividade, poderán solicitar praza por esta vía.

A selectividade consta de dúas fases: unha fase xeral, obrigatoria e con validez indefinida e a fase específica, voluntaria e que ten validez soamente durante os dous cursos académicos seguintes. Na parte específica o estudante pode examinarse de calquera materia de modalidade de 2º de Bacharelato impartidas en Galicia (máximo catro materias), aínda que non as cursara, coa salvedade de non ser a mesma materia de modalidade da fase xeral cando coincidan as dúas fases na mesma convocatoria.

 

O procedemento de adxudicación de prazas na Universidade de Vigo, realizase en dúas fases, unha en xuño (convocatoria ordinaria), e outra en setembro (convocatoria extraordinaria) se quedasen prazas libres;  dentro de cada convocatoria, as solicitudes ordéanse tendo en conta exclusivamente a nota de admisión.

 

Nota de admisón=Nota Bachiller*0.6 + nota fase xeral*0.4 + a*M1 + b*M2

M1y M2 son as calificacións dos exercicios superados na fase específica que proporcionen a mellor nota de admisión.

a,b son os parámetros de ponderación da fase específica

Os  parámetros de ponderación (a y b) que se aplican as materias da fase específica, varían entre 0,1 e 0,2, en función da idoneidade das materias coas ensinanzas universitarias que se pretendan cursar. Débese ter en conta que estes parámetros varían dunha universidade a outra.

A nota de admisión vai depender da titulación escollida e dos parámetros de ponderación que se apliquen, esto quere dicir que un alumno pode ter varias notas de admisión.

Aumento de nota. Se desexas subir nota, podes presentarte a novas convocatorias, tanto da faxe xeral como da específca ou das dúas. Tomarase en consideración a calificación da última convocatoria, sempre e cando sexa superior á anterior.

Notas de corte.  A admisión nun grado dependerá da oferta de prazas e da demanda. Pódese consultar a nota da última persoa admitida na última convocatoria na Universidade de Vigo no seguinte apartado notas de corte.

Prazas e cupos.

  

FP

 

Acceso directo. O  título de técnico superior (Técnico Superior de Formación Profesional, Tecnico Superior de Artes Plasticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior) permite solicitar praza na universidade directamente coa nota media do ciclo formativo superior. Poden acceder a todas as titulacións dende calquer ciclo formativo, sen que teñan preferencia os alumnos que houberan cursado uns ciclos formativos concretos.

Aumento da nota. Os alumnos que desexen aumentar a súa nota de acceso á universidade poderán presentarse á  fase especifica, examinándose dun máximo de catro materias de modalidade de segundo de Bacharelato. Soamente lles serán tidas en conta as dúas mellores cualificacións que proporcionen a mellor nota de admisión.

Para realizar estes exames, hai que matricularse na selectividade soamente na fase especifica. As cualificacións da fase específica son válidas para os dous cursos académicos seguintes a súa realización.

 

Notas de corte.  A admisión nun grado dependerá da oferta de prazas e da demanda. Pódese consultar a nota da última persoa admitida na última convocatoria na Universidade de Vigo no seguinte apartado notas de corte.

Prazas e cupos.

 

Bacharelato estranxeiro

 

Se estudaches bacharelato nun país comunitario  ou en países con acordo  internacional (Islandia, Noruega, Liechestein, Suiza, Andorra o China), poderás acceder aos estudos de grao directamente coa credencial da UNED que acredita que tes os requesitos establecidos no teu sistema educativo de orixe, para acceder á Universidade. Despois debes preinscribirte no prazo establecido.

Se tes superados os teus estudos de secundaria nun país non comunitario, ou que non ten acordo internacional, deberás homologar os teus estudos ao sistema educativo español. A cualificación tras a homologación será a nota de acceso aos estudos universitarios.

A credencial de homologación é título suficiente para o acceso e éste ordénase en función da cualificación media obtida (máximo 10 puntos). Se dexesas aumentar as túas posibilidades de acceso podes mellorar a nota media ata 4 puntos a través da realización da proba Específica da selectividade que debes realizar a través da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Pódese solicitar praza nos graos co resgardo acreditativo da solicitude de homologación. Esta solicitude ten carácter condicional e un valor de 5 puntos. Esta nota será modificada cando se resolva a homologación, co valor que lle recoñezan.

Resolución reitoral admisión

 

Titulado universitario

As persoas con titulación universitaria ou equivalente, poderán solicitar praza para facer calquera grao universitario.

A admisión a un grao dependerá da oferta de prazas e da demanda, débese ter en conta que para o acceso por esta vía só se reserva un 2% do total das prazas ofertadas.

Se pretendes acceder por esta vía tes que saber que a preinscripción soamente a podes facer na convocatoria de xuño.

Ademais, a mesma vez se pode solicitar o acceso á universidade por outras vías coma o bacharelato ou a FP dependendo dos estudos que se teñan superados. Farase unha única preinscrición, pero haberá que presentar a documentación de ambas, así será a propia a CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) a que aplicará a opción máis favorable.

Unha vez admitido, poderase solicitar o recoñecemento de créditos.

 

Veño de outra universidade/quero cambiar de estudos

Se comezaches os teus estudos univesitarios no estranxeiro, ou se os remataches e non tes a homologación do título en España pincha aquí.

As persoas con estudos universitarios comezados e non rematados, noutra universidade española, ou que desexen cambiar de estudos poden solicitar o acceso por esta vía, sempre e cando se lle recoñezan como mínimo 30 créditos ECTS nos estudos de destino, hai que ter en conta que esta vía ten prazas limitadas.

Ademáis de por esta vía, tamén se pode solicitar o acceso por outras vías sempre que se cumpran os requisitos esixidos, será a CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) a que aplicará a opción máis favorable.

De ser admitido poderase posteriormente solicitar o recoñecemento e transferencia de créditos.

 

Maiores de 25 anos

As persoas que cumpran ou cumpriran os 25 anos no ano natural no se se celebre a proba e non teñan ningunha titulación académica que lle dea acceso por outra vía, pode presentarse a proba de acceso para maiores de 25 anos.

Hai que ter en conta que para o acceso por esta vía a Universidade de Vigo  reserva o 2% do total de prazas  e terán preferencia de acceso aquelas persoas  que fagan a proba en Galicia, só se poderá presentar solicitude de praza na convocatoria de xuño.

 Manual de Instruccións alumnado

 

Maiores de 45 anos

As persoas maiores de 45 anos que non posúan ningunha titulación académica que lle dea acceso por outra via, podepresentarse a proba de acceso para maiores de 45 anos.

Poderán realizar a proba nas universidades da súa elección, sempre que existan nestas os estudos que desexan cursar. A superación da proba permitiralles ser admitidos únicamente ás universidades na que superasen a proba.

Hai que ter en conta que para o acceso por esta vía a Universidade de Vigo  reserva o 2% do total de prazas , só se poderá presentar solicitude de praza na convocatoria de xuño.

 Manual de Instruccións alumnado

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal