Selectividade

 

Inscrición

A inscrición efectuarase preferentemente on line a través do programa Nerta ou de forma presencial nos diferentes LERDS dos campus universitarios galegos.

 As taxas de inscrición son:

 • 63,67 € : Taxa ordinaria
 • 31,84€ : Familia numerosa 1º-2º categoría xeral (Fotocopia compulsada do carné de familia Numerosa)
 • Exención total:
  • Familia numerosa honra especial (Fotocopia compulsada do carné de familia Numerosa).
  • O persoal das Universidades do SUG, os seus fillos, cónxuxe ou persoa de análoga relación. (Certificado do departamento de persoal da universidade do SUG, xunto coa fotocopia do libro de familia para o cónxuxe e os fillos).
  • Persoas con discapacidade, igual ou maior ao 33% (deberá acreditarse coa resolución administrativa correspondente)
  • Vítima de acto terrorista ou de vítimas de vionlencia de xénero (Deberá acreditarse coa resolución administrativa correspondente)

 

Estrutura

A proba de avaliaición do Bacharelato para o acceso á Universidade estrutúrase en dúas partes:


• A Parte Obrigatoria da proba ten por obxecto valorar a madurez e destrezas básicas que debe acadar o estudante ao finalizar o bacharelato para seguiren as ensinanzas universitarias oficiais de Grao, especialmente no que se refire á compresión de mensaxes, uso da linguaxe para analizar, relacionar, sintetizar e expresar ideas, a comprensión básica dunha lingua estranxeira e os coñecementos e técnicas fundamentais dunha materia de modalidade. Versará sobre as materias xerais de segundo curso do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II:


MATERIAS TRONCAIS XERAIS


Historia de España
Lingua Española e Literatura II
Lingua Galega e Literatura II
Primeira Lingua Estranxeira II: Alemán / Francés / Inglés / Italiano / Portugués

 

MATERIAS DE MODALIDADE (de segundo de bacharelato cursada)


ARTES: Fundamentos da Arte II
CIENCIAS: Matemáticas II
CIENCIAS SOCIAIS: Matemáticas Aplicadas a CC. SS. II
HUMANIDADES: Latín II
 

A cualificación da Parte Obrigatoria terá validez indefinida, sempre que se teña superada a proba de
avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade.
 

• A Parte Voluntaria da proba ten por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretende cursar e permite mellorar a cualificación obtida na Parte Obrigatoria. Versará sobre as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na Parte Obrigatoria da proba.

 

MATERIAS XERAIS TRONCAIS ESPECÍFICAS DE MODALIDADE:
ARTES: Latín II – Matemáticas II – Matemáticas Aplicadas a CC Sociais II
CIENCIAS: Fundamentos da Arte II – Latín II – Matemáticas Aplicadas a CC Sociais II
CIENCIAS SOCIAIS: Fundamentos da Arte II – Latín II – Matemáticas II
HUMANIDADES: Fundamentos da Arte II – Matemáticas II – Matemáticas Aplicadas a CC Sociais II

MATERIAS DE OPCIÓN (para todas as Modalidades):
Artes Escénicas - Deseño - Historia da Arte - Xeoloxía - Bioloxía - Economía da Empresa - Historia da Filosofía - Cultura Audiovisual II - Física II - Química - Debuxo Técnico II - Grego II - Xeografía

 

Aos efectos do acceso á universidade, a cualificación das materias da Parte Voluntaria terá validez
durante os dous cursos académicos
seguintes a súa superación; así, por exemplo, para alguén
que superase a/as materia/s obxecto de exame na Parte Voluntaria da proba na convocatoria ordinaria
ou extraordinaria do ano 2017, a validez destas será para o acceso á universidade no curso 2017-2018
e 2018-2019.

 

Nota de admisión á universidade

Con carácter xeral, a Nota de Admisión establecerase mediante a suma da Nota de Acceso á Universidade (NAU) e a cualificación vinculada ao Grao, resultante das ponderacións (0.1 ou 0.2) sobre a cualificación acadada nas materias obxecto de exame na Parte Voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria da proba ABAU, no caso de que as devanditas materias estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira ser admitido, de acordo coa Táboa de ponderacións establecida polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no curso académico 2017-2018. O resultado da Cualificación vinculada ao Grao (M1 x 0.1 ou 0.2 + M2 x 0.1 ou 0.2) será dun máximo 4 puntos.

 

Alumnado Bacharelato

 

 • Bacharelato LOMCE:

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CPO + a * M1 + b * M2

NMB =Nota media do bacharelato
CPO =Cualificación da Parte Obrigatoria da proba de avaliación do bacharelato para o acceso á Universidade
M1, M2 =Cualificacións dun máximo de dúas das catro materias das que se examinase o alumno/a na Parte Voluntaria e/ou da materia Troncal de Modalidade correspondente, que proporcionen mellor nota de admisión.
a, b =Parámetros de ponderación das materias da Parte Voluntaria e/ou da materia Troncal de Modalidade da proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade que proporcionen mellor nota de admisión.

 • Bacharelato con PAU 2016:

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFX + a * M1 + b * M2

NMB =Nota media do bacharelato
CFX =Cualificación da Fase Xeral da PAU

 • Bacharelato con PAU anterioridade ao curso 2015-2016:

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFX + a * M1 + b * M2

NMB =Nota media do bacharelato
CFX =Cualificación da Fase Xeral da PAU

 • Bacharelato Disposición Transitoria Única da Orde ECD/194172016:

Nota de admisión = NMB + a * M1 + b * M2

NMB =Nota media do bacharelato

 • Con PAU anos anteriores:

Nota de admisión = CDA + a * M1 + b * M2

CDA =Cualificación definitiva de acceso acadada con anterioridade.

 

 

Alumnado Ciclo Superior de FP

Nota de admisión = NMC + a * M1 + b * M2

NMC =Nota media do Ciclo Formativo de Grao Superior

 

 

Alumnado Estranxeiro

 • Título de Bacharelato Europeo e Diploma de Bacharelato Internacional
 • Estudos de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados con acordos internacionais que cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidades.
 • Títulos, diplomas ou estudos diferentes ao título de Bacharelato Español, procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados con que haxa subscrito acordos internacionais e cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidades.
 • Títulos, diplomas ou estudos declarados equivalentes ou homologados aos títulos oficiais de Técnico Superior de FP, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño e Técnico Deportivo Superior.

 

Nota de admisión = NCR-UNED + a * M1 + b * M2


NCR-UNED = Nota Credencial expedida pola UNED ou órgano competente
M1, M2 = Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Fase Específica da PAU-UNED, da PAU-2016 ou da Fase Voluntaria da proba ABAU que proporcionen mellor nota de admisión.
a, b = Parámetros de ponderación das materias M1 e/ou M2 que proporcionen mellor nota de admisión.

 

 • Estudos de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados con acordos internacionais que cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidades.

 Nota de admisión = NC-MECD + a * M1 + b * M2


NC-MECD = Nota Credencial de homologación polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou órgano competente.

 • Títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao título de Bacharelato do Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados cos que haxa subscrito acordos internacionais, cando non cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidades.

Nota de admisión = NPAU-UNED ou NFO-ABAU + a * M1 + b * M2

NPAU-UNED ou NFO-ABAU = Nota Credencial expedida pola UNED ou órgano competente

 

 

 Notas de corte

A nota de corte das diferentes titulacións é a nota do último alumno que accedeu a esa titulación no curso académico anterior.

 

 

Reclamacións

 

Sobre a cualificación outorgada de cada materia despois da primeira corrección e no prazo de tres días
hábiles contados a partir da data de publicación das cualificacións, o alumnado poderá presentar
solicitude de:

 

 •  Reclamación
 •  Segunda corrección

As solicitudes de reclamación e segunda corrección poderán presentarse no lugar de entrega e recollida
de documentación (LERD) no cal se entregou a solicitude de matrícula para a proba de Avaliación de
Bacharelato para o acceso á Universidade, empregando os impresos específicos a tal efecto, ou a
través da aplicación informática NERTA, non sendo preciso neste caso a entrega das solicitudes nos
LERD

 

 • Segunda corrección: publicadas as cualificacións provisionais, o alumnado poderá presentar ante o presidente do Tribunal, solicitude dunha segunda corrección dos exercicios nos que se considere incorrecta a aplicación dos criterios xerais de avaliación e/ou específicos de corrección. Este procedemento efectuarase no prazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir da data de finalización do prazo establecido anteriormente. Sobre a cualificación outorgada despois do proceso de segunda corrección, o estudante poderá presentar reclamación ante a Comisión Organizadora, no prazo de tres días hábiles, contados a partir da data de publicación da resolución da segunda corrección. A cualificación definitiva será a que resulte desta revisión, sempre que sexa superior a outorgada na segunda corrección.
 • Reclamación: unha vez publicadas as cualificacións provisionais, o alumnado poderá presentar unha solicitude de reclamación ante a Comisión Organizadora da proba de Avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, sobre a cualificación outorgada en cada unha das materias das que se fixese exame daqueles exercicios dos que se considere incorrecta a aplicación dos criterios xerais de avaliación e/ou específicos de corrección. A presentación de reclamación excluirá a posibilidade de solicitar dobre corrección.
 • Outros recursos: contra as resolucións adoptadas pola Comisión Organizadora, que porá fin á vía administrativa, poderá interpoñerse, no prazo dun mes, recursos potestativo de reposición perante a propia comisión. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.

 

Parámetros de ponderación

Serán de aplicación aos estudantes de bacharelato e ciclo formativo. Os parámetros de ponderación son os factores polos que se multiplican as notas obtidas nas materias da fase específica para sumar na fórmula definitiva da nota de admisión á universidade. Poden ser 0,1 o 0,2 en función da titulación e da materia. Debes escoller a titulación á que queiras acceder e averiguar para a mesma qué materias ponderan máis. Pódense consultar na seguinte ligazón

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN

 

Estudantes con necesidades especiais

 A CIUG establece un protocolo  de actuación para o alumnado con discapacidade e/ou necesidades especiais na proba de Avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade.

Máis información

 

Traslado de expediente e solicitude duplicado tarxeta universitaria

Traslado de expediente

Os estudantes que superaron a proba de acceso na Universidade de Vigo e desexen iniciar estudos noutra universidade, deberán solicitar traslado de expediente. A continuación se detalla o procedemento a seguir.

Todos aqueles estudantes que, cando solicitan o traslado, estean matriculados na Universidade de Vigo ou noutra Universidade galega ou española, deberán anular a citada matrícula polo procedemento e dentro dos prazos establecidos por cada unha delas.

Na Universidade de destino deberedes entregar unha copia do resgardo de taxas que se imprime da páxina da Universidade de Vigo e copia da solicitude asinada por ti.

 

 

Procedemento de solicitude traslado 

Paso 1º:

 • Entrar en https://matricula.uvigo.es e darse de alta na Secretaría Virtual do Estudante da Universidade de Vigo.
  • Unha vez rematada a alta, e sen sair da aplicación, picar no apartado "Autoliquidacións" da secretaría (menú da esquerda-Apartado taxas) e xerar as taxas de traslado de expediente ou de certificación de selectividade
  • Escoller a forma de pago (tarxeta ou efectivo). No caso de efectivo, o programa xerará un pdf, con varias páxinas, que haberá que imprimir e levar ao Banco indicado para facer o pago requirido

Paso 2º:

Paso 3º:

 • Enviar ao SIE (no caso de realizar a proba en Vigo) ou as Áreas de Servizos á Comunidade de Ourense (si a proba se realizou en Ourense) e de Pontevedra (no caso de realizar a proba en Pontevedra) a documentación requirida en cada caso:

Documentación Traslado

Impreso solicitude asinado

Resgardo de pagamento das taxas de traslado (selado polo Banco no caso de pago en efectivo)

Fotocopia do DNI

Fotocopia da carta de admisión ou matrícula da universidade de destino.

 

Duplicado tarxeta selectividade

Se fixeches a proba de acceso á universidade en Galicia antes do ano 1993, a solicitude de duplicado debe facerse á Universidade de Santiago de Compostela. Podes contactar con eles a través do mail sxa@usc.es

Se fixeches a selectividade no ano 1993 ou posteriores, podes solicitala no LERD seguindo o procedemento citado a continuación

 

Procedemento de solicitude de tarxeta de selectividade
Paso 1º:

Entrar en https://matricula.uvigo.es e darse de alta na Secretaría Virtual do Estudante da Universidade de Vigo.
Unha vez rematada a alta, e sen sair da aplicación, picar no apartado "Autoliquidacións" da secretaría (menú da esquerda-Apartado taxas) e xerar as taxas de traslado de expediente ou de certificación de selectividade
Escoller a forma de pago (tarxeta ou efectivo). No caso de efectivo, o programa xerará un pdf, con varias páxinas, que haberá que imprimir e levar ao Banco indicado para facer o pago requirido

Paso 2º:

Enviar ao SIE (no caso de realizar a proba en Vigo) ou as Áreas de Servizos á Comunidade de Ourense (si a proba se realizou en Ourense) e de Pontevedra (no caso de realizar a proba en Pontevedra) a documentación requirida en cada caso:

 

Documentación Tarxeta de selectividade

Resgardo de pagamento das taxas de emisión de certificado (selado polo banco no caso de pago en efectivo).

Fotocopia de DNI

 

 

Formas de presentación da documentación:

- Presencialmente:

SIE (Edificio Miralles. Campus Lagoas-Marcosende sn, 36310. Vigo)

Área de Servizos á Comunidade (Edificio Administrativo. Campus As Lagoas. 32004 Ourense)

Área de Servizos á Comunidade (Esc. de Enxeñaría Forestal. Campus A Xunqueira. Pontevedra)


- A través dos rexistros xeral ou auxiliares da Universidade de Vigo (campus Lagoas-Marcosende, Torrecedeira, Pontevedra ou Ourense)


- Por correo postal, aos enderezos citados anteriormente


- Por correo electrónico, ao campus correspondente:

Vigo: sie@uvigo.es

Ourense: asc-ou@uvigo.es

Pontevedra: asc-po@uvigo.es 

 

 MAIS INFORMACIÓN

Podes consultar estos documentos

 • Manual de instruccións para persoas con clave na Secretaría Virtual. PINCHA AQUÍ
 • Manual de instruccións para persoas sen clave na Secretaría Virtual. PINCHA AQUÍ

 

Ordenacións educativas anteriores

 Ademais das persoas que se atopen en posesión do título de bacharelato ou equivalente establecido no Real Decreto 1892/2008, do 14 de novembro, tamén poderán presentarse á proba de acceso á Universidade (PAU) as persoas que reúnan calquera dos seguintes requisitos segundo normativas anteriores:

 • Título de bacharelato establecido pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Título de bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1190, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
 • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
 • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
 • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, para estes efectos, ao título de bacharel, regulado pola Lei Orgánica 2/2006 , do 3 de maio, de educación.

Tal e como establece o Real Decreto 558/2010, de 7 de maio, e a Orde EDU/3242/2010, de 9 de decembro, aqueles que se atopen en posesión do título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, establecidos pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación ou títulos equivalentes, que desexen aumentar a súa nota de acceso, poderán presentarse á fase específica da Proba de Acceso á Universidade (PAU).

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal