Preinscrición

 

Solicitude

 

 

Requisitos para o acceso

 

 

 

Prazos

 

 

Orde de preferencia

 

 

 

Documentación

 

 

Criterios de adxudicación

 

 

icono presentación

PRESENTACIÓN RESUMO

 

E non te quedes con dúbidas...escribe a sie@uvigo.es

 

 

Solicitude

A solicitude de acceso poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERDs.

Cada alumno/a poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que indicará por orde de preferencia ata un máximo de cinco titulacións diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de dez se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas esgotadas pola matrícula de xuño, ou aquelas nas que a CiUG estimase que existen datos obxectivos que aconsellen esta acción.

As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos nas convocatorias de preinscrición. Contra esta decisión, os afectados poderán presentar reclamación ante o presidente da CiUG, nos prazos establecidos para o efecto.

A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado ou delegada do reitor/a da universidade na que se imparte a ensinanza universitaria que motivou a reclamación.

Orde de preferencia

É fundamental a orde de preferencia, posto que o alumnado será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno/a admitido/a. Unha vez admitido/as nunha titulación, o resto das titulacións solicitadas de menor preferencia eliminaranse automaticamente da lista de agarda.

É imprescindible indicar correctamente o código das titulacións ás que se solicita acceso, xa que a asignación de prazas se leva a cabo informaticamente a partir deste código que indica o nome da titulación e o campus no que se imparte.

Requisitos para o acceso

Poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao as persoas que reúnan calquera destes requisitos:

a) Quen teña superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos e certificados que se indican a continuación:

 • Título de bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 • Título de bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
 • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
 • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
 • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, a estes efectos, ao título de bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 • Título homologado ao título español de bacharelato para estudantes de sistemas educativos estranxeiros.

b) Cumprir os requisitos esixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de estados membros da Unión Europea ou doutros estados cos que España subscribise acordos internacionais nesta materia, segundo o previsto no artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

 

c) Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 anos, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, ou tela superada, nos Sistema Universitario de Galicia, segundo normativas anteriores.

 

d) Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril.

 

e) Posuír un título de técnico superior de formación profesional, ensinanzas de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, aos que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.

 

f) Posuír un título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación da ensinanzas universitarias (diplomado, licenciado, enxeñeiro etc.) ou títulos equivalentes.

 

g) Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

Prazos

CALENDARIO

Documentación

 • Todos os solicitantes
  • Fotocopia de DNI ou pasaporte (no caso de alumnado sen datos no Nerta e estranxeiros)
  • Solicitude de admisión debidamente cuberta

Criterios de adxudicación

Segundo o establecido no artigo 22 do RD 412/2014, de 7 de xuño, as Universidades establecerán a orde de prelación na adxudicación das prazas, respectando as porcentaxes de reserva de prazas recollidos nos artigos 24 ao 28 do Capítulo V do dito Real Decreto.

As prazas da Cota Xeral adxudicaranse aos estudantes atendendo a súa Nota de Admisión.

Cotas de reserva: Reservarase unha porcentaxe do total de prazas que para cada título e centro oferten as universidades.

Orde de prelación na adxudicación das prazas.

Para a admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao en que se produza un procedemento de concorrencia competitiva, é dicir, en que o número de solicitudes sexa superior ao número de prazas ofertadas, as universidades adxudicarán as prazas atendendo aos seguintes criterios:
a) En primeiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.
b) En segundo lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes que reúnan os requisitos académicos para o acceso á universidade na convocatoria extraordinaria do ano en curso.
En todo caso, deberase ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria extraordinaria a súa solicitude de admisión para o ingreso, terá prioridade de setembro na adxudicación de prazas, aínda que superase a proba de acceso á universidade ou os estudos que o habiliten para acceder á universidade na convocatoria ordinaria do ano en curso ou en anos anteriores.
c) En terceiro lugar, adxudicaranse prazas aos estudantes sinalados na aliña 4.12 do punto 4 que non superasen –segundo corresponda- a proba de acceso á Universidade organizada pola UNED ou a proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) organizada por calquera das universidades públicas españolas.

Asignación de prazas.

 1. A CiUG asignará as prazas ofertadas en cada ensinanza universitaria en cada un dos prazos de matrícula que se establezan. A cada estudante asignaráselle a ensinanza universitaria de maior preferencia que lle corresponda en función da cota pola cal se solicita o acceso e tendo en conta, en todo caso, a orde de prelación, os criterios de valoración e a preferencia para a adxudicación de prazas establecidos.
 2. En cada prazo de matrícula publicarase a relación de estudantes admitidos para matricularse en cada ensinanza universitaria, indicando os lugares e as datas para formalizar a matrícula. Os estudantes admitidos para matricularse na ensinanza universitaria solicitada en primeiro lugar de preferencia, deberán matricularse no prazo establecido para o efecto; de non facelo perderán os seus dereitos de matrícula nesa convocatoria. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumnado solicite en primeiro lugar, ou en lugares sucesivos se as ensinanzas universitarias solicitadas por enriba dela esgotaron as súas prazas.
 3.  Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas cales a CiUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.
 4. As universidades poderán establecer condicións ou probas especiais para o acceso a determinadas ensinanzas. Estas condicións ou probas especiais deberán ser incluídas polas universidades na memoria do plan de estudos verificado e autorizado.
 5. O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CiUG. A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado do reitor da universidade en que se imparta a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao interesado ou interesada a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación persoal e indicarase, se é o caso, o prazo para matricularse.

Contra a resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia CiUG, que porá fin á vía administrativa. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso potestativo de reposición.
No caso de presentar recurso contencioso-administrativo, a Administración demandada será a universidade responsable da ensinanza universitaria en que o estudante solicita o ingreso. No caso de demanda, a responsabilidade en materia de persoal corresponderá a cada universidade.

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal